SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ YÖNERGE

 
AMAÇ:
Madde 1:Tüzüğün amacı Seferihisar Belediyesi Yerel Gündem 21 Kadın Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Madde 2:       KAPSAM
Tüzük Seferihisar Belediyesi Yerel Gündem 21 Kadın Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
Seferihisar Kadın Meclisi; Yerel Gündem 21’in katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmalarını geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.
Seferihisar Kadın Meclisi; kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımı sağlar.
Madde 3:       SEFERİHİSAR KADIN MECLİSİ AMACI
Seferihisar Kadın Meclisinin amacı;
Kadınların; toplumsal yaşamın, üretim, iş, siyaset, kültür, sanat v.b. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,
Kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmeleri ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
Kentsel yaşama katılma ve kente ait sorunlardan yola çıkarak taleplerin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamak,
Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,
Kadın Meclisi’ni ulusal, uluslararası ve Kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
Seferihisar için sürdürülebilir kalkınma hedefleri dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.
Madde 4:       SEFERİHİSAR KADIN MECLİSİ İLKELERİ
Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Seferihisar’da yaşayan tüm kadınlar katılır.
Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder.
Kadın Meclisi hiçbir siyasal parti ile dikey ilişki içinde olamaz..
Kadın Meclisi üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve tüzükteki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
Kadın Meclisi toplantıları kamuya ve Basına açık olarak yapılır.
Madde 5:       DAYANAK
5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine dayanır.
Madde 6:       SEFERİHİSAR KADIN MECLİSİ ORGANLARI
Kadın Meclisinin organları; Divan Üyeleri, Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarıdır.
Madde 7:       GENEL KURUL
Aktif üyelerden oluşur. Kadın Meclisinin en yetkili organıdır. Genel kurulun görevleri aşağıdaki gibidir.
Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, tüzük değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
Kadın Meclisinin genel politikalarını belirler.
Kadın Meclisi Yürütme Kurulunu seçer.
Yönetmelik değişikliklerini onaylar.
Kadın Meclisi Çalışma Gruplarının oluşturulmasına karar verir.
Kadın Meclisi Başkanı Kent Konseyinin doğal üyesidir. Kent Konseyinde Kadın Meclisini temsil eder.
Kadın Meclisi Genel Kurulu en az yılda 1 kez toplanır. Üye tam sayısının 1/ 5 inin yazılı talebi ve Yürütme Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.
 Madde 8:      YÜRÜTME KURULU
Genel Kurul tarafından en az 1 yıl Kadın Meclisi çalışmalarına katılmış üyelerden 1 yıl süre için seçilen yedi kişilik bir kuruldur. Bu kurul Meclis Başkanı ve 6 üyeden oluşur. Kadın Meclisi Başkanı Yürütme Kurulunun doğal başkanıdır. Yürütme Kurulu kendi içinden 1 Başkan vekili ve 1 Sekreter seçerek çalışmalarını yürütür.
Madde 9:      YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
Genel Kurul kararlarının hayata geçirilmesini sağlamak.
Kent Meclisi ve Kadın Meclisi arasında koordinasyonu geliştirmek.
Çalışma Grupları tarafından üretilen projeleri Genel Kurul’a sunmak.
Genel Kurul gündemini belirlemek
Katılımları karara bağlamak
Kadın Meclisi’nin diğer kadın meclisleri ile ilişkiler kurmasını sağlamak.
Genel Kurul kararlarının yerel yönetimlerce yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak komisyonlar tarafından saptanan sorunların ve çözümlerinin yetkili mercilere iletilmesini sağlamak ve takip etmek
Madde 10:     ÇALIŞMA GRUPLARI:
Yürütme Kurulu önerisi ile Genel Kurul tarafından, çeşitli konularda araştırma yapmak, kadın sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma Grupları en az 5 kişiden ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. Her çalışma grubu kendi içerisinde sözcüsünü ve yardımcısını seçer. Toplantı tarihlerini ve gündemlerini kendileri belirler. Çalışma Grupları raporları Yürütme Kuruluna verilir.
Kadın ve Sağlık Çalışma Grubu,
Kadın ve Eğitim Çalışma Grubu,
Kadın ve İstihdam Çalışma Grubu,
Kadın ve Çevre Çalışma Grubu.                                                                                                                             
Madde 11:     DİĞER HÜKÜMLER
Kadın Meclisi toplantı gündemindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır.
Kadın Meclisi üyeleri hiçbir partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz.
Kadın Meclisi’nin veya organlarının çalışma esasları ve diğer hususlar için hazırlanacak tüm yönetmelikler Yürütme Kurulu tarafından Kent Meclisi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır ve Kadın Meclisi Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 12:     YÜRÜTME
İş bu yönetmelik hükümleri Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
AYŞE SEVİL EGE YÜRÜTME KURULU BAŞKANI se-ege35@gmail.com
HURİYE BODUGÖZ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ meyiruh@gmail.com
ARZUHEPBEKTAŞ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ arzuhepbektas@hotmail.com
SEVDA TAVCU YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
SENİHA SÖNMEZ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ seniha.sonmez@gmail.com
SİMTEN ALPARSLAN YÜRÜTME KURULU ÜYESİ simtenkut@hotmail.com
FATOŞ ABACI YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
     

 

ANA SAYFA
YAZDIR
KADIN MECLİSİ