SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
AMAÇ. KAPSAM. DAYANAK VE TANIMLAR
Madde 1. Amaç
Bu yönergenin amacı Seferihisar Kent Konseyi çalışma esasları kapsamında;
  • Kadın erkek eşitliği bilincini geliştirme;
  • Seferihisar'da yaşayan gençlerin, siyasi, dini, ekonomik, sosyal kültürel alanlarda daha etkin bir şekilde rol almalarını sağlamak;
  • Katılımı engelleyen sebeplerin ortadan kalkmasına yönelik çözüm önerilerinin ve çözümlerin Kent Konseyinin gündemine alınarak yaşama geçirilmesi;
Doğrultusunda 'Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisinin çalışma, yöntem ve ilkelerini belirlemektir.
Madde 2. Kapsam
Bu yönerge Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Madde 3. Dayanak
Bu yönerge İçişleri Bakanlığı tarafından 08/10/ 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06/06/2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan Kent Konseyi Yönetmeliğime be bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Seferihisar Kent Konseyi Çalışma Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır
 
II. SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİNİN KURULUŞU
GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 4. Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisinin Oluşumu
Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlerle ilgili sosyal hizmet kurumları. vakıflar, dernekler, siyasi parti gençlik kolları temsilcileri, mahalle birlikleri, gençlerle ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, sendika, meslek odaları ve barolar temsilcileri, gençlik kooperatifleri ve birlik temsilcileri, seçilmiş ve atanmış genç yönetim temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerden oluşur.
Madde 5. Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisinin organları;
1. Genel Kurul,
2. Başkan,
3. Yürütme Kurulu,
4. Çalışma Gurupları’dır.
Madde 6. Genel Kurul Toplantı Çeşitleri
Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanabilir.
1 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, yılda 2 kez olağan olarak toplanır.
2 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Yürütme Kurulu kararı ile doğrudan veya Meclis üyelerinin 1/3'ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez, seçim istenemez.
Madde 7. Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisinin Görevleri
       Demokratik haklar doğrultusunda, gençlerin toplumsal yaşamın bir parçası olarak üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması, kent ve gençlik sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, gençlerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamaktır.
Madde 8. Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma İlkeleri
1 ) Çalışmalara ve toplantılara kentte yaşayan tüm gençler katılabilir,
2 ) Gençlik Meclisi hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal olmak üzere kendi amaçları doğrultusunda her alandaki tüm uygulamalarla mücadele eder,
3 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi siyasi amaçla faaliyet göstermez,
4 ) Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılamaz,
5 ) Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır,
6 ) Diğer meclis grupları ile işbirliği yapar,
7 ) Çalışmaya katılan kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım içinde olur,
8 ) Bilgi paylaşımı karşılıklı, tarafsız ve eşitlik ilkesine dayanır,
9 ) Farklı çalışma grupları arasında eşgüdüm kurulması sağlanır,
10 ) Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adının onay alınarak kullanılması,
11 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi organlarının kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz,
12 ) Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır,
13 ) Yeni katılımlara açıktır.
B.  Karar Alma Esasları
   1 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi organlarının tüm katılımcıları eşit önemde olup işleyişinde demokratik kuralların geçerli olması,
   2 ) Kararların tartışılarak alınması,
3 ) Kararlarda mutabakat sağlanmaya çalışılmasının esas olması,
4 ) Mutabakat sağlanamadığı durumlarda raporlarda farklı görüş ve önerilerin tümüne yer verilmesi,
5 ) Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adının belirtilmesi.
6 ) Toplantılarda kararlar, temsilci olarak katılan üyelerin oyu ile alınır.
C. Toplanma
1 ) Toplantı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konuların görüşülmesi tamamlanıncaya kadar sürer.
2 ) Toplanma periyodu ve süresini Meclis Yürütme Kurulu belirler.
D. Toplantı Yönetimi:
       Toplantılarda başkanın olmadığı hallerde toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder.
Toplantıları yönetenler alınacak kararların belirlenmesinde yardımcı olur. Fikir birliğine varılması, toplantının hareketliliğinin korunması, tartışmanın konuya odaklanmasında gruba yardım eder. Herkese katılım fırsatı sağlar. Uzlaşıya varılıp, varılmadığını kontrol eder ve ifade eder Toplantıyı yönetenler toplantının içeriğine müdahale etmez, gidişatının yönlendirilmesine yardımcı olur. Tartışmaların belirli süre içersinde sonuca ulaşılmasını sağlar.
 
E.Çalışma Sürekliliği
1 ) Bir çalışma dönemi içersinde 3 kez toplantıya yazılı özrü olmadan katılım sağlanmadığında üyelik düşürülür. Bu şekilde üyeliği düşmüş üye. Gençlik Meclisinin Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu ve Alt Gruplardaki toplantılara katılamaz, hiçbir kurumu temsil edemez.
2 ) Eğer bir kurumu / kuruluşu temsilen katılanlar toplantılara gelmezse üyenin bağlı bulunduğu kuruma bu durum bildirilerek, yeni bir temsilcinin atanması istenir.
3 ) Yeni üyelerin, grubun sürekliliğini aksatmadan sürece katılabilmeleri sağlanır.
4 ) Toplanma aralığı ve süresi genel kurul organları tarafından belirlenir.
5 ) Çalışma grubu, bir kolaylaştırıcı, bir sekreter olmak üzere uygun göreceği kadar görevlendirmeyi yapar.
Madde 9. Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurul Seçimleri
1 ) Genel Kurul, Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı tarafından yönetilir. Ayrıca Genel Kurul üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.
2 ) Seçimli Genel Kurullarda genel kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan ve iki üyeden oluşacak sandık kurulu seçilir. Seçimin sağlıklı sonuçlandırılmasından Sandık Kurulu sorumlu olup, seçim sonuçlarını belirten tutanak Sandık Kurulu tarafından Genel Kurulda Kent Konseyi Başkanına sunulur.
3 ) Yazman ve sandık kuruluna seçilecek üyeler Gene! Kurul üyeleri arasından açık oyla seçilir.
4 ) Seçim. Genel Kurulca belirlenecek usule göre yapılır. Ancak seçim gizli oy açık sayım ile yapılmak zorundadır.
5 ) Yürütme Kurulu üyelerinin seçiminde ise Genel Kurula katılan üyelerden aldıkları en çok oya göre sıralama yapılır.
Madde 10. Genel Kurul Çalışma Yöntemi ve Karar Yeter Sayısı
1 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini uygun iletişim araçları ile üyelere ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.
2 ) Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar.
3 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kuruluna katılacak kurum ya da kuruluş temsilcileri için, ilgili kurum ya da kuruluşlar, gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerinde değişiklik varsa ya da yeni kurumsal katılım söz konusu ise, temsilcisini yazılı olarak Yürütme Kuruluna, Genel Kurul tarihinden (üç) gün öncesine kadar sunmak zorundadır.
4 ) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, Kent Konseyi Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
5 ) Genel Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar Genel Kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Madde 11. Gençlik Meclisi Başkanı Seçimi
Kent Konseyi Yönetmeliğinin 11/A maddesi hükümleri uygulanır.
Madde 12. Gençlik Meclisi Başkanının Görevleri
       Kent Konseyi Yönetmeliğinde ve Seferihisar Kent Konseyi Yönergesinde belirlenen görevler yanında;
1 ) Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna başkanlık etmek,
2 ) Yürütme Kurulu gündemini Genel Sekreter ile birlikte oluşturmak,
3 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisini mahalli, milli ve milletlerarası düzeyde temsil etmek, ettirmek,
4 ) Gençlik Meclisi adına yürütülen çalışmalar konusunda Kent Konseyine, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna, Gençlik Meclisine ve organlarına bilgi vermek.
5 ) Gençlik Meclisinde alınan kararların takipçisi olmak,
6 ) Yazılı ve görsel basına, basın bildirilerini sunmak veya bir temsilciyi yetkilendirmek,
7 ) Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek, görevlerini yürütür,
     Madde 13. Yürütme Kurulunun Oluşumu
       Yürütme Kurulu. Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıllığına en az 9 asil ve yedek üyelerden oluşur.
Madde 14. Yürütme Kurulunun Görevleri
1 ) Genel Kurulda tartışılacak bir sonraki toplantı gündemini belirlemek, gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek.
2 ) Seferihisar Kent Konseyi ile Gençlik Meclisi arasında koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.
3 ) Çalışma gurupları tarafından üretilen projeleri Genel Kurula sunmak
4 ) Genel Kurul kararlarının Seferihisar Kent Konseyi ve yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde basın ve kamuoyu oluşturarak baskı kurmak.
5 ) İlgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde Gençlik Meclisini temsil etmek.
6 ) Diğer İllerdeki Gençlik Meclisleri ile ilişki kurmak.
7 ) Gençlerin ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çalışma grupları tarafından saptanan sorunların ve çözümlerinin yetkili mercilere iletilmesini sağlamak ve takip etmek
Madde 15. Yürütme Kurulu Toplantılarında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
       Yürütme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla. Toplantıda bulunan üyelerin salt çokluğuyla karar alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.
Madde 16. Yürütme Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
       Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez yazılı özür bildirmeden ya da 6 kez yazılı özrü dahi olsa katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Boşalan Yürütme Kurulu Üyeliğine sıralamaya göre yedek yürütme kurulu üyesi çağrılır.
Madde 17. Genel Sekreter
1 ) Gençlik Meclisi Genel Sekreteri, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri arşından seçimi izleyen ilk toplantıda belirlenir.
Madde 18. Genel Sekreterin Görevleri.
1 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisine ve Çalışma Gruplarına çalışmalarında teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla Seferihisar Kent Konseyi Genel Sekreteri ile eşgüdüm çalışma yürütür.
2 ) Çalışma Grupları çalışmalarına gözlemci olarak katılır.
3 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi organları arasındaki eşgüdümü sağlamak, oluşabilecek sorunları üst organlara aktarmak.
4 ) Yürütme Kurulunun gündemim Gençlik Meclisi Başkanıyla birlikte oluşturmak.
5 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurul hazırlıklarını, Seferihisar Kent Konseyi Genel Sekreteri ile eşgüdüm sağlayarak yürütmek.
Madde 19. Meclislerin ve Çalışma Gruplarının Oluşumu
1 ) Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grupları, Genel Kurulda alınacak karar ile oluşturulur.
2 ) Çalışma gruplarında görev alacakların seçimleri, yürütme kurulunca yerine getirilir.
V. SON HÜKÜMLER
Madde 20. Yürürlük
       Bu yönerge. Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.
Madde 21. Yürütme
       Bu yönerge hükümleri Seferihisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
AYŞE GÜL OKYAY Yürütme Kurulu Başkanı  
CEREN TÜRER UYKAL Yürütme Kurulu Üyesi  
UMUT BAŞ Yürütme Kurulu Üyesi  
NAZLI GÜLŞAH ODABAŞ Yürütme Kurulu Üyesi  
ÖZKAN SEMİZ Yürütme Kurulu Üyesi  
İREM ÖNAL Yürütme Kurulu Üyesi  
ERMAN ÇIKAR Yürütme Kurulu Üyesi
 
HALİL GÜNDÜZ ŞAHİNOĞLU Yürütme Kurulu Üyesi  
MİRAÇ KAAN TEKELİOĞLU Yürütme Kurulu Üyesi  
     
ANA SAYFA
YAZDIR
GENÇLİK MECLİSİ