SEFERİHİSAR KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
MADDE 1:            MECLİSİN MERKEZİ
ADI                        Seferihisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi’dir. 
MERKEZİ              Seferihisar.
MADDE 2:            KAPSAM
Bu yönerge, Seferihisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
MADDE 3:            DAYANAK
Bu Yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76'nci maddesi ve bu Madde uyarınca çıkarılan 08.10.2006 tarih ve 26313 no’lu Resmi Gazete de, yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair; 06.06.2009 tarih ve 27250 no’lu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 12 ve 16'ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4:            ENGELLİLER MECLİSİNİN AMACI, GÖREVLERİ VE İLKELERİAMACI
İlçemiz engellilerinin insan hak ve özgürlüklerinden, tam ve eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak,
Engellileri ve engelliliği hedef alan, ayrımcı kural, uygulama, davranış, alışkanlık ve önyargılarının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
Hak ve imkânlar ile arzu edilen hedefe erişmenin önünde engel oluşturan, düzenlemelerin, engelliler bakımından ihtiyaca cevap verecek hale getirilmesi ile fırsat eşitliğini oluşturmak,
Uygulama ve düzenlemeler bakımından, engelli bireylerin onurunun kırılmasına ve engelliliğin çıkar temininin bir aracı haline getirilmesine yönelik istismarcı anlayışlarla mücadele etmek,
Engelliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına çalışmak,
Toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamak,
Engellilerin, kendileri ile ilgili yapılacak düzenleme ve uygulamalarda, doğrudan, kanuni temsilcileri ve/veya örgütleri kanalıyla söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak,
Demokratik anlayışın, engelliler arasında yaygınlaşmasını ve özümsenmesini sağlamak,
 İlçemizin erişilebilirlik düzeyini arttırmak,
Kamu kurum ve kuruluşlarını, ideal hukuk, milletler arası engelli hakları sözleşmesi ve 5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun amaçlarına uygun faaliyet göstermeleri hususunda cesaretlendirmek, teşvik etmek ve denetlemek,
Sorunları tespit etmek, çözümü konusunda politikalar geliştirmek, uygulamacılarını buna uygun davranmaları konusunda ikna etmek,
Maliyeti ve niteliği bakımından, bireysel çabalarla erişilemeyecek teknoloji ve hizmetlerin gereği planlama ve sunumun yapılmasına, bu bağlamda ihtiyaç duyulacak olan merkez ve tesislerin açılmasına çalışmak,
Kurumsal nitelikte faaliyetlerini sürdüren özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarını, engellilik konusunda bilinçlendirmek,
Katılımcı ve demokratik bir temsil ve karar mekanizması olarak, ilçemizin yerel karar uygulamacılarına, alana ilişkin danışmanlık yapmak, İlçede engellilerle ilgili çalışma yapan taraflar arasında eşgüdümü sağlamaktır.
MADDE 5:            ENGELLİLER MECLİSİNİN GÖREVLERİ 
Engellilerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi,
Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla engelli insanların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,
Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,
Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlamak,
Engellilerin gerek çalışabileceği gerekse yeteneklerini, becerilerini geliştirebileceği iş alanları ve atölyeler açılmasını sağlamak; sosyal bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,
Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, dernekleri, spor kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri vb. kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının çözümü için; projeler üreterek ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,
Engellilerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,
Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.
Engellilerin iş, siyaset, kültür, eğitim, sağlık  vb. alanlarda söz sahibi olması,
MADDE 6:            ÇALIŞMA İLKELERİ 
Engelliler Meclisi, çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda bizzat kendileri önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır. 
Engelliler Meclisi, bir çıkar grubunun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz ve organik ilişki barındıramaz.
Engelliler Meclisinin çalışma yöntemleri ve esasları Kent Konseyi’nin yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.
Engelliler Meclisi, projelerini ve çalışma programlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu bilgilendirerek ve onay alarak yürütürler.
MADDE 7:            FAALİYET ALANI 
Engelliler meclisinin faaliyet alanı, Seferihisar’dır.
MADDE 8:            ÜYELİKHAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üyeliği yürütme kurulu tarafından tescil edilenler, engelli meclisi toplantılarına katılma hakkına sahip olurlar.
Yönerge ve organlarca alınacak kararlara uyarlar.
Faaliyet alanı veya ikameti ilçe dışına taşınan veya sona eren üyelerin üyeliği sona erer.
MADDE 9:            ÇAĞRI USULÜ
Yürütme kurulu 10. maddeye göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve temsilcilerin listesini düzenler.
Üyeler, en az 30 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi içeren bir yazı ile mektup yahut elektronik çağrı yöntemiyle, genel kurula davet edilir.
MADDE 10:          TOPLANTI ZAMANI
Engelli meclisi genel kurul toplantıları yılda iki kez ağustos ve aralık aylarında olağan, yürütme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya temsilcilerin 1/5'inin yazılı isteği üzerine, her zaman olağanüstü toplanır. 
Yerel seçimlerin yapıldığı yıllar ile sonraki ikinci yılın ağustos ayındaki toplantıları, seçimli genel kurulu oluşturur.
MADDE 11:          TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 
Genel kurula katılma hakkına sahip temsilciler, resmi kimlik belgelerini ve temsil etmiş oldukları kuruluşların düzenlemiş oldukları, resmi temsil belgelerini ibraz ederek, adlarının karşısını imzalarlar ve toplantı salonuna girerler. 
Genel kurul salt çoğunlukla toplanır, bunun temin edilememesi halinde, aynı çağrı yöntemi kullanılarak yürütme kurulu tarafından en geç 30 gün içerisinde yeniden toplanır ve bu durum, yeter sayının temin edildiği toplantıya kadar tekrar edilir.
Toplantıda, her temsilcinin bir oy hakkı vardır ve şahsen kullanır. 
Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve kâtip seçilir. 
Toplantının yönetimi, divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündem, madde sırasına göre görüşülür. *Ancak, toplantıya katılan üyelerin 1/10'unun yazılı isteği ile gündeme ilave yapılır. Gündemden çıkarma yapılamaz. 
Toplantı sonunda divan tutanağı, kâtip, başkan ve başkan yardımcıları tarafından düzenlenir ve imzalanır ve genel kurulu düzenleyen yürütme kurulu başkanına teslim edilir.
MADDE 12:          OYLAMA
Genel kurulda oylamalar, mevzuatla düzenlenen konularla, genel kurulun özel kararı dışında, açık yapılır. 
Kararlar, hazır bulunan üyelerin, salt çoğunluğunun oyu ile alınır.
Oylamada bu çoğunluğa erişilememesi halinde, en çok oyu alan iki öneri yeniden oylanır. Eşitlik halinde, oylama tekrarlanır.
Yürütme kurulunun seçimi, gizli oyla yapılır.
MADDE 13:          YÜRÜTME KURULU
Yürütme Kurulu, engelli meclisi genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin resmi olarak bildirilmiş temsilcileri arasından seçilir.
Yürütme Kurulu, 9 asıl, 9 yedek üye olmak üzere, liste usulü ile ilk dönem iki yıl için ikinci dönem ise 3 yıl için, seçilir. Yürütme kurulunda her engel gurubunun bir temsilcisinin bulunması zorunludur.
Seçime katılacak listelerin, divan başkanlığına yazılı olarak sunulmuş ve divan tarafından, ilan edilmiş olmaları zorunludur. Teknik olanaklar elverdiği ölçüde listeler, delegelerin kolayca inceleyebileceği şekilde hazırlanır.
Üzerinde değişiklik, karalama çizme vb. işlem yapılan liste geçersizdir.
Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları olabilir. Oylama, bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılmasıyla, gerçekleşir. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceğini, Divan Başkanlığı kurayla belirler ve ilan eder.
Seçim ve sayım işlemi, bizzat Divan Başkanlığı tarafından yapılır. 
Oyların salt çoğunluğunu alan liste, seçimi kazanmış olur. Listelerden herhangi birinin bu çoğunluğa ulaşamaması durumunda, ikinci tur oylamaya geçilir. Bu oylamaya, en çok oyu alan iki liste katılır ve hazır bulunanların çoğunluğunun oyunu alan liste, seçimi kazanmış olur.
Seçimi kazanan yürütme Kurulu, listenin başında yer alan üyenin belirlediği tarihte toplanarak, kendi arasında görev dağlımı yapar.
MADDE 14:          TAMAMLANMASI
Yürütme Kurulunda meydana gelecek boşalmalarda, tüm engelli guruplarının temsil edilmesi koşuluyla, sıradaki yedek üye, yürütme Kurlu kararıyla, göreve çağrılır. Boşalmalar sonucunda, bir engelli gurubunun temsil edilmesi imkânı kalmadığında, sırasına bakılmaksızın, aynı engel gurubunu temsil edecek olan yedek üyesi davet edilir.
Yazılı olarak; izin almayan veya geçerli mazeret beyan etmeden, üst üste iki olağan toplantıya ya da, bir yıl içerisinde yapılan toplantıların 1/3’üne katılmayan yürütme Kurulu üyesi, istifa etmiş sayılır. 
Bu hesaplamalara çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamayan olağan yürütme kurulu toplantıları dâhildir. 
Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, takvim yılı esas alınır. 
Yedekleri ile tamamlanan, yürütme Kurulu asıl üyeleri yarıdan aşağı düşerse, ilk Genel Kurulda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden seçim yapılır. 
Yürütme Kurulu, seçimin yapılmasını sağlayamaması halinde, durum, talebe bağlı olarak, Kent Konseyi yürütme kurulu tarafından ele alınır ve ivedilikle toplanacak bir genel kurul ile, seçimin yapılması sağlanır.
Üç ay süreyle toplanmayan yürütme kurulu istifa etmiş sayılır.
MADDE 15:          TOPLANTI USULÜ VE KARAR ALMA YETER SAYISI 
İlk toplantıda toplantı düzeni karara bağlanır. Yürütme kurulunun ay da bir, olağan toplantısını yapması zorunludur.
Toplantının yeri, zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az beş gün önce, üyelerin eline ulaşacak şekilde yazılı ve/veya elektronik posta ile, gönderilir. Olağanüstü toplantılar için bu süre, iki gündür. 
Olağanüstü toplantılar: başkanın veya yürütme kurulu üyelerinden ikisinin yazılı istemi üzerine, 4 günlük süre içerisinde, başkanın çağrısıyla yapılır. 
Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında, sadece gündemdeki maddeler görüşülür.
Asıl üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır.
Hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır.
MADDE 16:          GÖREV VE YETKİLERİ 
Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı, sorumludur. 
Görev ve yetkileri:
Seferihisar Engelliler Meclisini temsil etmek, Gerektiğinde Bu görevini, kendi içinden, bir veya birkaç kişiye devredebilir.
 Kararlarını, belirlediği görevlileri kanalıyla uygular.
Yönerge değişikliklerini hazırlayarak, genel kurula sunar.
Üyelik talepleri ile buna hak kazananların durumunu karara bağlar. 
Genel kurul gündemini hazırlar ve genel kurulu toplantıya çağırır. 
Faaliyet raporlarını, çalışma programını, hazırlayıp genel kurula sunar.
Defterler ile lüzumlu görülen diğer evrakı tutar.
Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları vb. kurar. Görevliler ya da, danışmanlar atar.
Uygun görülen diğer engelli meclisleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. 
Sözleşmeler yapar.
MADDE 17:          GÖREV DAĞILIMI 
İlk toplantının seçimin yapıldığı genel kurul tarihinden itibaren 25 günlük süre içerisinde yapılması zorunludur. 
Görev dağılımını kendi üyeleri arasında yapar ve başkan, genel sekreter, mali sekreter, üyelerle ilişkiler sekreteri ile planlama ve ihtisas komisyonlarıyla ilişkiler sekreteri görevlerine birer kişiyi seçer.
Yürütme kurulu üyeleri, kurul kararları dışındaki eylem ve işlemlerinden şahsen sorumludurlar. 
Kararlar, tanzim edilecek karar defterine yazılır ve imzalanır.
MADDE 18:          YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİBAŞKAN
Engelliler meclisini temsil eder.
Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Gereğinde toplantıya çağırır. 
Kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.
İdari konularda Genel Sekreter ile Mali konularda Mali Sekreter ile birlikte yazışmaları imzalar.
MADDE 19:          GENEL SEKRETER
İç işleyişte, diğer sekreterlikler arası koordinasyonu sağlar. Bu görevinden dolayı Başkana karşı sorumludur.
Yürütme kurulu gündemlerini hazırlayarak, üyelerine gönderir.
Başkan ile birlikte idari yazışmaları imzalar.
Bütün yazışmaları, yürütür. 
Yürütme Kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.
Başkana, izin ve mazeret gibi nedenlerle, görevini yapamayacağı koşullarda vekâlet eder.
Etkinlikler için gerekli gelir kaynaklarını araştırır.
Başkan ile birlikte mali yazışmaları imzalar.
Üyeler arası koordinasyonu sağlar ve faaliyetleri hakkında yürütme Kuruluna rapor verir.
Üyelik konusundaki çalışmaları yürütür.
Üye Kayıt Defterini tutar.
Yürütme kurulu kararları çerçevesinde ihtiyaç duyulan alanlardaki araştırmaları yapar.
Etkinliklerle ilgili dönemsel planlamaları hazırlar ve yürütme kuruluna sunar.
Yürütme kurulu kararı ile oluşturulan komisyon ve danışma organları ile yürütme kurulu arasındaki ilişkiyi kurar.
MADDE 20 :         BÜTÇE 
Engelliler  Meclisi harcamaları, Kent Konseyi bütçesinden karşılanır ve Kent Konseyinin bütçe harcamaları prosedürü uygulanır.
MADDE 21:          İDARİ İŞLEMLERTUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
Üye Kayıt Defteri: üye olanların bilgileri sırasıyla bu deftere işlenir.
Karar Defteri: yürütme Kurulunun kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Üyeler tarafından imzalanır.
Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: gelen ve giden evrak, bu deftere tarih ve numara sırası ile işlenir. Gelen evrakın aslı ile giden evrakın kopyası, dosyasında saklanır.
İşletme Defteri: alınan bütün paraların, alındıkları ve harcanan paralarında, verildikleri yerler, bu defterde gösterilir. Gelir ve giderlerle ilgili bütün belgeler, özel dosyasında muhafaza edilir.
MADDE 22:          SEKRETERYA HİZMETLERİ 
Engelliler Meclisi’nin sekretarya hizmetleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından önerilecek ve Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. 
Sekretarya hizmetlerini yürütecek personel bu çalışmalarında Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu başkanına karşı sorumlu olacaktır.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelliler Meclisinin  çalışmaları için gereken mekân ve diğer büro gereksinimlerini karşılayacaktır.
MADDE 23:          YÜRÜRLÜK
Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
 
ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA
UĞUR ALPARSLAN YÜRÜTME KURULU BAŞKANI  
ADNAN ÇETİN YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YRD  
ÜMİT BODUGÖZ ENGELLİ MECLİSİ GENEL SEKRETER  
ADEM UZER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
MEDİNE ÇOĞAL    YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
MAHMUT KARADAŞ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
İRFAN KOZAN YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
BİROL KURAL  YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  
NERİMAN DİNÇER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ  

 

ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

GÖRME ENGELLİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU NERİMAN DİNÇER BAŞKAN
İŞİTME ENGELLİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU ALPER YEŞİLÇAYIR BAŞKAN
FİZİKSEL ENGELLİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU EROL ÇETİN BAŞKAN
OTİZMLİ ENGELLİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU ZUHAL AKYAR BAŞKAN
DOWN SENDROMLULAR ÇALIŞMA KOMİSYONU SELMA ÇETİN BAŞKAN
DİSLEKSİ ENGELLİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU ABDULLAH GÜMÜŞ BAŞKAN
KAMU İLE İLİŞKİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU NEDİM YAZAL BAŞKAN
BELEDİYE İLE İLİŞKİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU HAKKI AKGÜREL BAŞKAN
SOSYAL MEDYA İLŞKİLERİ ÇALIŞMA KOMİSYONU ŞENOL KOCA BAŞKAN
ENGELLİ VE ŞEHİT AİLELERİ İLE İLİŞKİLER ÇALIŞMA KOMİSYONU ŞÜKRÜ GÜVELOĞLU BAŞKAN

 

KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ NEDİR?

Engelli Meclisi; katılımcılık, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin sürdürülebilirlik, yaşana bilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren engellileri sosyal ve kültürel hayatın içine çekmeyi hedefleyen arada köprü oluşturan demokratik meclistir.

ENGELLİ MECLİSİNİN AMACI NEDİR?

Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içerisinde daha fazla yer almalarının sağlanması amacıyla faaliyet yürütmektir.

ENGELLİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ

 • İzmir’ Seferihisar ilçesinde engellilerin demokratik katılımının yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 • Kentsel düzenlemelerin engellilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması konusunda çalışmalar yapmak,
 • Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, yerel yönetimlerin katılımlara açık mekanizmalarına (ihtisas komisyonları vb. gibi) Engelli Meclisinden temsilcilerin de katılımını sağlamak,
 • Engellilerin çalışabilecekleri, yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilecekleri iş alanları, atölyeler, sosyal bakımevleri, yaşam evleri, spor tesisleri ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,
 • Kent ölçeğinde Engellilerin Envanterinin, talep ve beklentilerinin çıkarılması için çalışmalar yapmak, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara destek olmak,
 • Engellilerin her türlü ayrımcılığa ve hak ihlaline karşı mücadele etmelerine katkıda bulunmak, engelli hakları konusunda iletişim araçları yoluyla kamuoyu oluşturmak,
 • Engelli Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, dernekleri, spor klüpleri, rehabilitasyon merkezleri vb. kuruluşlarla engelli konusunda kentin geleceğini ve gündelik hayatını ilgilendiren alanlarda işbirlikleri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.
 • Engelli Meclisi kararlarının katılımcı kurum-kuruluşlar ve ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve gerektiğinde kamuoyu oluşturmak.
 • Engelli olmaktan kaynaklanan sorunları tespit ederek çözüm yollarını oluşturmak amacıyla, bilgi ve birikimlerini paylaşmak ve ortak bir engelli politikası oluşturmak hedefinde çalışmak.
 • Engellilerin yapabilir kılınmasını, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat, eğitim, yerel yönetim, spor vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak.
 • Engellilerin eğitim, sağlık, sosyal bakım, spor, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarından yola çıkarak, taleplerini belirlemek ve bunların karşılanmasına yönelik proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak.
 • Engelli sorunları ve hakları konusunda bilinçlenmesine yönelik politikalar oluşturmak, iletişim araçları yoluyla kamuoyu oluşturmak.
 • Engellilerin kentsel yaşama katılımlarını ve kenti sahiplenmelerini sağlamak.
 • Engellilerin Seferihisar’ın “sürdürülebilir kalkınma” hedeflerinin belirlenmesi konusunda çözüm üretecek stratejilerde aktif rol almalarını ve bununla ilgili projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.
 • Engellilerin özgüvenlerini geliştirmek ve girişimci, üreten bireyler olmaları için desteklemek.
 • Kent yaşamının engelliler açısından yaşanabilir hale getirilmesini sağlamak için politikalar ve projeler üretmek.

OLUŞUMU

Seferihisar Kent Konseyi Engelli Meclisi 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı (06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddelerine ve Seferihisar Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 14. Maddesi uyarınca 06/08/2009 tarihinde yapılan ilk genel kurul toplantısında oluşmuştur.

ENGELLİ MECLİSİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Engelli Meclisi aşağıda yer alan çalışma ilkeleri temelinde görev yapar:
 • Engellilerin kentine sahip çıkması, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkeleri doğrultusunda, kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunur.
 • Engelli Meclisi bu alanda katkı koymak isteyen engelli, engelsiz herkese açıktır. 
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı BM ve uluslararası sözleşmelerde engellilere yönelik ilkelerin yaşama geçirilmesini sağlamak için çalışır.
 • Engellilerin yürürlükteki yasal haklarından haberdar ederek, aksayan veya eksik mevzuat ve uygulamaları ilgili birimlere iletir, yasal hakların kazanımı için girişimlerde bulunur.
 • Çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır.
 • Engelli Meclisi üyeleri ortak karar çerçevesinde ve meclis çalışma yönergesindeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
 • Çalışmalarında Kent Konseyi Yönetmeliğini ve Seferihisar Kent Konseyi Çalışma Yönergesini esas alır.
 • Her engel grubunun katılımıyla çatımız altında Hep birlik te engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerilerini birlikte arayarak her geçen gün yapmış olduğumuz proje ve etkinliklerle gücümüze güç katmak için.

 

Ve biz diyoruz ki!

Yaşadığımız Şehirde Eşit Hak ve Özgürlükler İçin

Gelin Ortak Akıl Üreterek ENGELSİZLEŞTİRELİM

“ENGELSİZ SEFERİHİSAR İÇİN ELELE”

 

Gönüllülük Nedir?

GÖNÜLLÜLÜK TANIMI

Gönüllülük, bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bir karşılık gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriyle bir amaç doğrultusunda kullanmasıdır.

 

Gönüllü kimdir?

Gönüllü sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını STK'nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilcek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımaan bireydir.

Gönüllüler STK'ların çalışmalarını yönlendirebilecek unsurlardır.

 

Bireyler neden gönüllü olurlar?

 • Kişisel nedenler,
 • Kendisine ihtiyaç olduğunu hissetmek,
 • Hayatında değişiklik yapmak,
 • Yeni bir uğraş edinmek,
 • Niteliklerini geliştirmek,
 • Lider olmak,
 • Akademik Kariyerini Güçlendirmek,
 • Bilgiye doğrudan ulaşmak / Yeni birşey öğrenmek,
 • Kaynakların doğru kullanıldığından emin olmak,
 • Saygı görmek,
 • Yeni arkadaşlar edinmek,
 • Bir inanca bağlılığını göstermek,
 • Benzer grupla birlikte olabilmek / Aynı konuda düşünen insanlarla bir arada olmak için,
 • Topluma katkıda bulunabilmek için,
 • Var olan problemlerin çözümünde yer alabimek için (çözüme katkıda bulunak için),
 • Prestijini arttırmak için / Statü edinmek için,
 • Bireyde yarattığı doyumluluk duygusu için,
 • Boş zamanlarını değerlendirmek için,
 • Kendini ifade edebilmek için,
 • Kendini gerçekleştirebilmek için,
 • Enerjilerini paylaşabilmek için,
 • Sahip olduklarını paylaşabilmek için,
 • Ekip çalışmasının parçası olabilmek için,
 • Tek başına yapamadıklarınız bir örgüt içinde yapabilmek için,
 • Kendini geliştirmek için,
 • Kendini kanıtlamak için,

 

Gönüllülük ile kazanılan beceriler:

 • iletişim becerileri
 • kendini tanıma
 • bilgi ve beceri değiş tokuşu
 • organizasyon yeteneği
 • uzmanlık

Gönüllülük toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir.

 

Gönüllüler STK'ya hangi alanlarda katkıda bulunabilirler?

 • Düşünce ve Emek Gücü
 • Kamuoyu oluşturmak
 • Üst düzey ilişki kurmak
 • Sözcülük yapmak
 • İletişim ve bilgilendirme merkezi olarak hareket etmek
 • Gündem belirleyici ve örgütleyici bir unsur olmak
 • Yeni üyeler kazandıran bir temsilci görevi görmek

 

 

ENGELLİ BİREYLERİN İHMAL VE İSTİSMARI kitapçığı için lütfen tıklayınız.

ANA SAYFA
YAZDIR
ENGELLİ MECLİSİ